Pedagogik & Verksamhetsplan

SkodsmulleSkogsmulle
SkogsknoppSkogsknopp

SkogsknytteSkogsknytte

I ur och skur Kråkungarna

Pedagogik

Vad är det I Ur och Skur har/gör som skiljer sig från andra pedagogiska inriktningar?

I Ur och Skur är en pedagogik som arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv. En utarbetad kvalitativ verksamhet inomhus men till största del utomhus där metoderna genomsyrar dagens aktiviteter. Jag arbetar med en utvecklad ledarsyn (medupptäckande-, medupplevande-, medagerande och medundersökande, ett ledarskap med reflektion och dialog i fokus) och med en barnsyn där barnet är i centrum samt att möta barnet utifrån individuellt lärande/kunskaper och erfarenheter.

 

Arbetsplan

Uppdraget: Familjedaghemmet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Familjedaghemmet skall erbjuda en bra pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska vara trygg och lärorik.

Mål:
Att varje barn ska få utvecklas efter sin förmåga och utveckling.                    
Att varje barn ska lära sig att visa respekt och ta hänsyn till andra människor och djur.
 
Hos Kråkungarna tar vi hänsyn och lär oss lyssna på varandra. Vi pratar mycket om empati och läser många sagor kring ämnet utifrån barnens nivå. Barnen uppmuntras att lyssna och vänta på sin tur och hjälpa varandra.

 

Utveckling och Lärande

Familjedaghemmet skall sträva efter att varje barn ska:

Inom I ur och skur arbetar vi med upplevelsebaserat lärande året om genom sång, aktiviteter, skapande och lek. Jag arbetar aktivt med att vara en medupplevande och medundersökande ledare. Barnen går i Friluftsfrämjandets friluftsskolor. Skogsknytte och Skogsmulle.

Den fria leken är barnens viktigaste aktivitet och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. I kuperad terräng tränar barnen musklerna, balansen och sin smidighet.

När vi vistas i naturen, blir det många tillfällen till att träna matematiska begrepp till exempel att hämta 5 st. kottar, jämföra storlek på pinnar, löv med mera.

Vi odlar, skördar, sköter höns och kaniner i en park varannan vecka. Vi komposterar och källsorterar. Detta för att barnen ska få en god förebild för miljön och hur man lever i den.

Jag strävar efter att barnen ska känna sig trygga i sin egen kultur genom att uppmärksamma traditioner såsom jul, påsk, midsommar och egna födelsedagar mm.

I den skapande verksamheten använder vi till stor del naturmaterial och vi skapar oftast utomhus i skog och natur.
Jag använder mycket handdockor och pinnsagor i verksamheten, detta för att barnen skall kunna vara medagerande. 

Bild på äggkläckning!

 

Familjedaghem och hem

Familjedaghemmet arbetar efter att ha en öppen och respektfull dialog mellan mig och föräldrarna. Och att föräldrarna har insyn i det dagliga arbetet samt att de känner sig delaktiga i verksamheten. 

Det är viktigt att föra samtal om barnets utveckling och lärande, vilket sker på utvecklingssamtalen.
 
Familjedaghemmet bjuder in till:

 

Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete

 

             Lise-Lotte Carlsson

 

 

I ur och skur logotype
Tillbaka till Verksamhet
Bild på kråka som gungar!
Bild på kråka med sjungande ungar